Der Umgang mit Ligaturen wir anhand des Fonts fifita erklärt.

Am Beispiel des Fonts fifita wird der Umgang mit Ligaturen in Adobe InDesign CC 2018 erklärt.

Hersteller:

Stichworte: 

Adobe Adobe InDesign CC 2018 Layout Font Schrift Ligaturen Glyphen Kolcsar Zsolt 150 Ligaturen Tutorial Schritt für Schritt Anleitung LernvideoErschienen in

2018-01