Font fifita und Ligaturen

Am Beispiel des Fonts fifita wird der Umgang mit Ligaturen in Adobe InDesign CC 2018 erklärt.

Adobe Adobe InDesign CC 2018 Layout Font Schrift Ligaturen Glyphen Kolcsar Zsolt 150 Ligaturen Tutorial Schritt für Schritt Anleitung Lernvideo